Achtergrondinformatie

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek proberen we antwoord te geven op de vraag of, en op welke manier(en), het spreken van meer dan één taal positief bijdraagt aan de gezondheid. Mensen van 65 jaar en ouder en woonachtig in de drie noordelijke provincies worden uitgenodigd deel te nemen. Wij vragen deelnemers informatie te geven over onder andere de talen en dialecten die ze beheersen en de situaties waarin ze deze talen spreken. Daarnaast wordt gezondheidsinformatie verzameld en doen deelnemers een aantal korte cognitieve taken die hun werkgeheugen en mentale flexibiliteit meten. Door al deze informatie aan elkaar te relateren kunnen we kijken of mensen die regelmatig meer dan één taal of dialect gebruiken in mentaal of in sociaal opzicht gezonder zijn dan mensen die één taal spreken.

 Procedure

De deelnemer vult een vragenlijst in, waarin naast demografische gegevens de volgende informatie wordt gevraagd: algemene gezondheidsinformatie, belemmeringen in dagelijkse activiteiten, welbevinden, kwaliteit van leven, zorggebruik, taalgebruik, taalhoudingen, sociale relaties en wisselgedrag tussen talen. De vragenlijst bevat in totaal 79 vragen en het invullen kost ongeveer 30 minuten. Na de vragenlijst voltooit de deelnemer drie korte experimenten op de computer. Hiervoor moet de deelnemer: 1) zo snel mogelijk op de juiste toets drukken, afhankelijk van de aanwijzing op het scherm, 2) de juiste afbeelding kiezen uit opties op het scherm, en 3) een aantal blokjes met de muis in een bepaalde volgorde aanklikken. De totale duur van de drie experimenten is maximaal twintig minuten. De totale duur van het gehele onderzoek is ongeveer een uur. De deelnemer heeft de mogelijkheid om na de vragenlijst een pauze in te lassen en op een later moment de cognitieve taken te voltooien.

 Mogelijke risico’s of ongemakken

De vragenlijsten en experimenten zijn non-invasief, dat wil zeggen dan deelnemers geen gevolgen ondervinden van het meedoen aan het onderzoek. Er zijn twee persoonlijke vragen; over ziekten die de deelnemer heeft (gehad) en over de hoogte van het inkomen (geschatte bedragen, geen exact bedrag). Wanneer de deelnemer deze informatie liever niet verstrekt, is er een optie dit aan te geven bij de vraag.

 Vrijwilligheid van deelname

Iedere deelnemer aan dit onderzoek staat het vrij om op welk moment dan ook, ongeacht de reden, het onderzoek af te breken, zonder nadelige gevolgen voor de studie, deelnemer of anderszins. De deelnemer mag na afloop van het onderzoek, doch binnen 24 uur, alsnog besluiten dat zijn of haar gegevens niet worden meegenomen in het onderzoek.

 Vertrouwelijkheid van de onderzoeksgegevens

De resultaten van dit onderzoek zullen vertrouwelijk en anoniem behandeld worden. De gegevens van de deelnemer zullen alleen door middel van een proefpersoon nummer verwerkt worden. Dit nummer is losgekoppeld van de persoonlijke gegevens zoals naam en adresgegevens.

 Nadere inlichtingen

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, dan kunt u deze  per email of telefoon stellen. Mocht u achteraf nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke onderzoeker. Zie voor contactgegevens de contactpagina op de website. Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot de Commissie Ethische Toetsing Onderzoek (CETO) van de faculteiten Letteren, Wijsbegeerte, en Theologie/Religiewetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, e-mail: ceto [at] rug.nl

 

De volgende gegevens worden van u gevraagd en verzameld:

Vragenoverzicht Aantal vragen
Informed consent X
Algemene vragen
Geboortedatum 1
Geslacht 1
Postcode (cijfers) 1
Geboorteland (zelf, vader, moeder) 3
Geboorteplaats 1
Opleiding 1
Beroep 1
Burgerlijke staat 1
Woonsituatie 1
Inkomen (schaal) 1
Hobbies (multiple selection) 1
Gezondheid en ziekten
Algemene gezondheid 2
Problemen (lichamelijk, emotioneel) 6
Roken 1
Alcohol 1
Ziekten en aandoeningen (multiple selection) 1
Welbevinden
Gevoelens (positief, negatief) 5
Sociale activiteiten
Belemmering door lichamelijk/emotionele problemen 1
Kwaliteit van leven
Self-assessment 3
Zorggebruik
Ziekenhuis, huisartsenpost 2
Thuiszorg 1
Tijdelijke opname verzorging/verpleeghuis 2
Dagopvang/dagbesteding 2
Taalkennis
Beheersing aantal talen (dominantie en leervolgorde) 2
Accent (2 optioneel) 3
Situationeel taalgebruik 1
Dagbesteding lezen, tv, radio, internet 1
Taalkennis per taal Taal1 Taal2 Taal3
Leeftijd leren, lezen 4 4 4
Factoren die invloed hadden op leerproces 1 1 1
Gebruik (lezen, tv, radio, internet) 1 1 1
Houding 1 1 1
Sociale relaties
Primair sociaal netwerk (5): taalgebruik, situaties 1
Wisselen tussen talen
Vergeten van woorden in taal 2 1
Wisselen tijdens gesprek 1
Mixen van talen 1
Onbewuste wisseling 1
Bewuste wisseling 1
Controle 1
Situationeel wisselen/ Persoonlijkheid 3
Afsluiting
Hulp bij invullen vragenlijst 2
Maximum aantal vragen 79